Om als Academie Muziek Woord en Dans een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

 

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • voor de goede vervulling van de taak van de Academie Muziek Woord en Dans
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Voor iedere leerling houdt de academie volgende gegevens bij:

 • de naam, de voornaam en het adres;
 • de geboortedatum;
 • de nationaliteit;
 • de al gevolgde opleidingen in een academie voor deeltijds kunstonderwijs en de resultaten;
 • de huidige opleiding in het deeltijds kunstonderwijs;
 • het rijksregisternummer of bisnummer (het identificatienummer van de sociale zekerheid voor de personen die rechten hebben binnen de Belgische sociale zekerheid, maar niet opgenomen zijn in het Rijksregister).

Als een leerling van academie verandert of in meerdere academies les volgt, kunnen de betrokken academies leerlingengegevens overdragen over de onderwijsloopbaan, tenzij de leerling/ouders zich daar expliciet tegen verzetten. Dit houdt in dat hij hierop attent gemaakt moet worden en zijn goedkeuring geven vooraleer het mag gebeuren.

Rechten

 • Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:
 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Wees altijd zo specifiek mogelijk. We behandelen jouw vraag concreet en correct. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting),
 • het verzorgen van ICT-infrastructuur (IT-netwerk)
 • softwareleveranciers die in opdracht van de het lokaal bestuur persoonsgegevens verwerken

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en we sluiten een verwerkersovereenkomst af met deze partijen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking en cookies

Wij maken geen gebruik van tracking. Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Portretrecht en foto’s

Tijdens publieke evenementen worden overzichtsfoto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op Facebook, in of op andere sociale media van de Academie Muziek Woord en Dans. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. Je kan je verzetten tegen het gebruik van je foto. Hiervoor neem je best contact op via de onderstaande contactgegevens. Leerlingen geven bij inschrijving aan of zij gebruik van beeldmateriaal toestaan.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar info@amwdmortsel.be.