Wie heeft recht op vermindering?

Welk attest breng je binnen?

jongeren tot 18 jaar waarvan een lid van de leefeenheid reeds het volledige bedrag in onze of een andere academie betaald heeft

naam van gezinslid (kopie bewijs gezinssamenstelling) + kopie betalingsbewijs

jongeren tot 18 jaar die in andere instelling ingeschreven is in een ander domein.

kopie van betalingsbewijs in andere instelling

jongeren tot 18 jaar die inschrijft in een tweede of derde domein

1ste domein volle prijs, verminderd tarief voor elke bijkomende domein

personen die hun opleiding in twee academies volgen

kopie betalingsbewijs van de  andere academie

uitkeringsgerechtigde werklozen  of personen ten laste* daarvan

attest RVA / VDAB / HVW (met stempel en handtekening – geldig op het moment van inschrijving of in september) + bewijs gezinssamenstelling*
Dit blanco attest VDAB is het juiste.

op grond van de reglementering voor de arbeidsvoorziening en werkloosheid verplicht ingeschreven werklozen of personen ten laste* daarvan

attest RVA /VDAB / HVW (met stempel en handtekening!) + bewijs gezinssamenstelling*

ontvangers van een OCMW leefloon of personen ten laste* daarvan

attest OCMW of Uitpas met kansenstatuur op naam** + bewijs gezinssamenstelling*

ontvangers van een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag

Attest Rijksdienst voor Pensioenen of UiTPAS met kansenstatuut op naam.**

erkende gehandicapten die een tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid ontvangen of personen ten laste* daarvan                                                  

attest FOD Sociale Zekerheid, een rekeninguittreksel waaruit de tegemoetkoming van de FOD SZ blijkt of European Disability Card +bewijs gezinssamenstelling*

personen die voor minstens 66% arbeidsongeschikt zijn  of personen ten laste* daarvan

attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding: “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen” of attest mutualiteit met vermelding van een geldigheidsperiode  en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66% of een attest RIZIV  + bewijs gezinssamenstelling*

attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium “lichamelijke en psychische gevolgen van een handicap” of attest van kinderbijslagfonds of federaal agentschap voor kinderbijslag met vermelding verhoogde kinderbijslag wegens handicap van ten minste 66 % of Uitpas met kansenstatuut op naam**

begunstigden van een verhoogde kinderbijslag

attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium “lichamelijke en psychische gevolgen van een handicap” of attest van kinderbijslagfonds of federaal agentschap voor kinderbijslag met vermelding verhoogde kinderbijslag wegens handicap van ten minste 66 % of Uitpas met kansenstatuut op naam**

residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI

attest betrokken tehuis (voor bijzondere jeugdzorg) of instelling die de leerling geplaatst heeft

persoon met het statuut van erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan

attest Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en staatlozen met expliciete vermelding “vluchteling” of Bewijs inschrijving vreemdelingenregister van de gemeente of Identiteitsbewijs voor vreemdelingen + bewijs gezinssamenstelling*

begunstigden van een verhoogde vezekeringstegemoetkoming of personen ten laste daarvan.

een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt of een  attest dat de leerling een leefloon of een daarmee gelijkgestelde uitkering van het OCMW ontvangt of een Uitpas met kansenstatuut op naam** + bewijs gezinssamenstelling*

* enkel indien je persoon ten laste bent
** Uitpas op naam: uitgereikt door de gemeente waar de leerling woont. De gemeente  kent het kansenstatuut toe aan een of meer van volgende groepen van rechthebbenden: begunstigden van een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, verhoogde kinderbijslag of verhoogde verzekeringstegemoetkoming.